PROJE

Included page "clone:boteanadolu" does not exist (create it now)

Projeye başladık.

Makalelerimiz:

Image Unavailable
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ.

ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ GÜNCEL DONANIM PROJESİ

GİRİŞ
Görerek ve uygulayarak öğrenme, bilinen tüm disiplinler için geçerli olan etkili öğretme ve öğrenme şeklidir. “Öğrenme aktivitesinin %55’i görsel ip uçlarından, %37’si işitsel ip uçlarından ve %8’i de sözel ip uçlarından yararlanılarak gerçekleşiyor.”*[1] Bu öngörüden yola çıkarak, son yıllarda bireylerin öğrenme ve kendini yenileme gereksinimlerinin karşılanabilmesi için gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da sayıları her geçen gün artan uygulamalı ve görsel eğitim öğretim yöntemleri benimsenmektedir.

Uygulamalı eğitimin, öğrenenlerin eğitim hayatına olan olumlu etkileri yadsınamaz. Anadolu Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar laboratuvarlarındaki eğitimlerinin daha nitelikli olabilmesi için öğrencilere görsel ve uygulamaları eğitim verilmesi gerekmektedir. Fakat bilgisayar laboratuvarlarında bu nitelikli eğitimlere destek sağlayıcı ortam(Tablet bilgisayar, Masaüstü Bilgisayar, Dizüstü Bilgisayar, Grafik Tablet, İşlevsel Lazer Yazıcı, Anahtar-Switch, Tornavida Seti, Erişim Noktası, Ağ Kablosu Seti) bulunmamaktadır. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği öğrencilerine uzman olması gerektiği alan derslerinde, örnerğin bilgisayar donanımı dersinde geçmiş ve gelecek teknolojilerine adapte olma imkanı sağlanamamaktadır.

Belirtilen tüm olumsuzlukların giderilmesi için BÖTE öğrencileri tarafından bir proje geliştirilmektedir. Bu proje ile Eğitim Fakültesinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarının etkin bir şekilde kullanılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte laboratuvarlara eski ve yeni entegrasyonunu sağlayıcı gerekli olan teknolojik aletler edinilecektir.

Araştırmanın amacı doğrultusunda, nitel araştırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği uygulanarak, nicel araştırma yöntemi olan anket maddeleri elde edilecektir. Bu araştırma kapsamında Anadolu Üniversitesi BÖTE öğrencilerinden yararlanılacaktır.

[1] http://www.bebek.com/anaokulu_cocugunun_egitimi1/gorsel_ogrenmeye_onem_verin

BİLGİSAYAR DONANIMI DERSİ

Türkiye’de bilgisayarların eğitim kurumlarında kullanılması 1980’li yıllarda başlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, okullarda bilgisayarın yaygınlaştırılması için 1984 yılında “Ortaöğretimde Bilgisayar Eğitim ve İhtisas Komisyonu’nu oluşturmuştur”. Komisyon raporunda bilgisayar destekli eğitim gerekçeleri şu şekilde listelenmiştir. (MEGSB, 1984).
1985–1986 öğretim yılında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 101 orta dereceli okula, bir tanesi öğretmen 10 tanesi öğrenciye ait olacak şekilde mikrobilgisayarlar satın alınarak bu okullardaki ikişer öğretmene 5 haftalık hizmet içi eğitim verilmiştir (Deniz,1992; Yaman ve Hamedoğlu, 2001). 1986–87 öğretim yılında lise son sınıf öğrencilerine, “Bilgisayara Giriş” adında ders verilmeye başlanmıştır (Keser, 1988).
1985–87 yılları arasında toplam 2004 bilgisayar, ortaokul ve meslek liselerine dağıtılmıştır. Milli eğitim Bakanlığı Dünya Bankası katılımı ile 53 bilgisayar deneme okuluna 1666 adet bilgisayar temin edilerek ve bilgisayar laboratuarları kurulmuştur. Bu okullara Bilim ve Teknik ansiklopedisi, İngilizce, matematik, fizik, kimya ve biyoloji konularında ders yazılımları da dağıtılmıştır (EĞİTEK, 2002).
1989 “Altıncı beş yıllık Kalkınma Planı”nda, bilgisayar destekli eğitim plan kapsamına alınarak devlet politikası haline getirilmiştir. Bu plana göre bilgisayar destekli eğitim, gerekli yazılım ve elemanların sağlanması suretiyle yaygınlaştırılacaktır (Deniz, 1992).
Bilişim teknolojilerinin eğitime entegrasyonu kapsamında okullara kurulan bilgisayar laboratuvarlarının sorunlarından biri bakım ve onarımdır. Milli Eğitim Bakanlığınca bu sorumluluk bilişim teknolojileri ve formatör öğretmenlerine bırakılmıştır. Bu nedenle Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ders programına “Bilgisayar Donanımı” dersi eklenmiştir.
Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanılması görsel ve işitsel ortamlarla öğrenmenin etkililiğini artırır. Bilgisayar laboratuvarları derslerin bilişim teknolojileri kullanılarak işlenmesine olanak sağlayacak nitelikte olmalıdır. Bu nedenle laboratuvarlardaki teknolojik donanımın eksiksiz, güncel ve kullanılabilir olması gerekir.
2006 yılında, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından Eğitim Fakültelerinde okutulacak olan yeni eğitim programı açıklanmıştır. Programa yeni eklenen derslerden birisi de Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı III. yarıyılında yer alan “Bilgisayar Donanımı” isimli ders olmuştur. Bu ders, BÖTE Bölümü mezunu öğretmenlerin ihtiyaç duyacağı ve bilgisayar laboratuarlarının teknik sorunlarını karşılayabilecek önemli bilgiler içermektedir. Bu derste anakart, işlemci, bellekler, giriş-çıkış birimleri, genişleme yuvaları, sabit diskler, harici kayıt ortamları, bilgisayar parçalarının montajı, donanım sorunlarının çözüm yolları gibi konular işlenmektedir (YÖK, 2006).

Dersin Genel Amacı

Bilgisayarın donanım elemanlarını tanımak, bilgisayar donanım elemanlarının kurulumunu yapmak, bilgisayar donanımına ilişkin arızaların kaynağını tespit etmek, bilgisayar donanımına ilişkin var olan bir arızanın giderilmesini sağlamaktır.

İçerik

1.Hafta:
Bilgisayar teknolojilerine giriş.
2.Hafta:
Mikroişlemciler
3.Hafta:
Bellekler
4.Hafta:
Sabit diskler
5.Hafta:
Giriş ve çıkış birimleri
6.Hafta:
I. VİZE
7.Hafta:
Bigisayarlarda iletişim yöntemleri
8.Hafta:
Ekran kartları , ses kartları
9.Hafta:
CD ve DVD sürücüler
10.Hafta:
Yazıcılar, BIOS, BOOT, bellek organizasyonu ve testler
11.Hafta:
II. VİZE
12.Hafta:
Donanım montajı ve sürücü kurulumu.
13.Hafta:
Genel donanım sorunları
14.Hafta:
FİNAL

Öğrenme Çıktıları

Bu dersin sonunda öğrenci;
1. Bilgisayarın temel donanım elemanlarını açıklayabilecektir.
1.1. Bilgisayar donanım elemanlarını tanır.
1.2. Bilgisayar donanım elemanlarının çalışma prensiplerini açıklar.
1.3. Bilgisayar donanım elemanlarının performansını belirleyecek öğeleri listeler.

2. Bilgisayar donanımına ilişkin donanım elemanlarının kurulumunu yapabilecektir.
2.1. Bilgisayar donanım elemanlarının kurulumunu yapmak için gerekli önlemleri alır.
2.2. Bilgisayar donanım elemanlarının fiziksel kurulumunu gerçekleştirir.
2.3. Yeni kurulmuş bir donanım elemanının çalışması için gereken yazılımları yükler.

3. Bilgisayar donanımına ilişkin arızaların kaynağını tespit edebilecektir.
3.1. Bilgisayar donanımına ilişkin arızanın ne olduğunu tanımlar.
3.2. Bilgisayar donanımına ilişkin bir arızanın neden kaynaklanabileceğini sorgular.
3.3. Bilgisayar donanımına ilişkin bir arızanın kaynağını bulmaya yönelik deneyler yapar.
3.4. Arızaların kaynağını bulmaya yönelik yapılan deneylerin sonuçlarını yorumlar.

4. Bilgisayar donanımına ilişkin var olan arızaların giderilmesini sağlayabilecektir.
4.1. Bilgisayar donanımına ilişkin bir arızanın nasıl giderilebileceğini sorgular.
4.2. Bilgisayar donanımına ilişkin arızanın nasıl giderilebileceğine ilişkin çözüm üretir.
4.3. Bilgisayar donanımına ilişkin bir arıza için geçerli olabilecek çözümü uygular.
4.4. Bilgisayar donanımına ilişkin bir onarma işleminin sonucunu test eder.

GÜNCEL TEKNOLOJİLER

sasadsqerqs
dsaljdskladhakldfsajdklsad
asdsaldjsalkşdfjfhskalfhsad
sadjsaklşfjsaşklfjsalşdfjsa
üdsahfısahdfklsajfoeajrfpqjfgopjrfe
dasfjoasşmsdalasşkdsalşdsa??????????????????????????????

KONUYLA İLGİLİ ÖNCEDEN YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR

Amaç Ve Önem

Bilişim Teknolojileri; bilgisayar sektöründeki gelişmelerin sonucunda ortaya çıkmış ve verileri saklamak, iletmek ve işlemek için kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım teknolojilerini içeren bir alandır.

Ancak bugün için Bilişim Teknolojileri (BT), yalnızca bilgisayar sistemlerinin kurulması ve yazılımların yapılandırılması ile sınırlı bir alan değildir. BT, güncel bir bakışla bilgisayar donanımı, yazılımı, bilgisayar ağları, iletişim teknolojileri, bu alanda yetişmiş insan gücü, prosedürler, internet, intranet ve iletişim araçları gibi çok sayıda bileşene sahiptir. Bilişim sektörü dünyada son 50 yıldır var olan ancak günümüzde olağanüstü öneme sahip olan bir sektördür.

Katma değeri oldukça yüksek olan bilişim sektörü, gelişmiş ülkelerde gözde sektörlerin başında gelmektedir. Ülkemizde işletmeler kurumsallaşma yolunda hızla ilerledikçe Bilişim Teknolojileri alanına olan ihtiyaç daha da artmaya başlamıştır. Bu sebepten, Bilişim Teknolojileri alanında yeterlik sahibi insanlara çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Halen başka dallardan, mesleklerden insanlar bu alandaki ihtiyaca yönelmeye devam etmektedirler. Ancak doğru olan bu alanın içinde, temelden bu yeterliklere sahip insanlar yetiştirmektir. Gelecekte de Bilişim Teknolojileri, çalışma hayatının en önemli unsuru olmaya devam edecektir. Bu alanda yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.

DAL PROGRAMLARI, TANIMLARI VE AMAÇLARI

1. Bilgisayar Teknik Servisi

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, bakım ve arıza giderme işlemleri ve bilgisayar ile kontrol edilebilen sistemler kurmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılımı kurulumu, arıza giderme ve kontrol sistemleri devreleri yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

2. Ağ İşletmenliği

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları ve geniş ağ sistemleri yönetimine yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, ağ sistemlerinin kurulumu, yönetimi ve ağ ortamı üzerinde yaşanabilecek sorunlar, çözüm yolları, geniş ağ sistemleri için yönlendirme ve yönlendirme yönetimi yapma yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

3. Veri Tabanı Programcılığı

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım ve yedek almaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım kurulumu, veri tabanı ve programlama dilinin kurulumu, veri tabanının oluşturulması ve yönetimi, yazılım geliştirme, hata giderme, bakım yapma, yedek alma yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır.

4. Web Programcılığı

Tanımı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında, web sayfası tasarımına ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlanmasına yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Amacı: Bilgisayar sistemlerinin donanım ve yazılım olarak kurulumu bilgilerinin yanında web sayfası tasarımı ve programlama dilleri yardımıyla etkileşimli web uygulamaları hazırlama yeterliklerine sahip teknik elemanlar yetiştirmek, amaçlanmaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümü mezunlarının çalıma alanları içerisinde yer alan alanlardan birisi de Donanım uzmanıdır.

Donanım uzmanı bilgisayarların donanımsal arızalarıyla ilgilenen, donanım konusunda uzman olmuş kişilerdir. Şirketlerde ve teknik servislerde görev alırlar. Son çıkan donanımsal teknolojiden haberdardırlar. *

Tüm bu bilgilerin ışığında öğrencilerimizin donanım konusunda kendilerini geliştirmelerine olanak sağlamak, aracı olmak, eğitim aldıkları kurumun görevleri arasındadır. Donanım hızla gelişen bilişim teknolojileri içinde daha dikkatli takip edilmesi gereken ve güncellemeye olanak sağlanması gereken bir alandır.

*Sami Şahin, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Özel Öğretim Yöntemleri I-II, Pegem Yayınları, 2010

KAPSAM VE YÖNTEM

Araştırma Modeli

Araştırmanın Evreni

Verilerin Toplanması

Verilerin Çözümlenmesi

ARAŞTIRMA OLANAKLARI

Proje yürütücüsü , Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Araştırmacı da aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Proje yürütücüsünün ve araştırmacının Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde, proje ile ilgili çalışmalarını gerçekleştirebilekleri kendilerine ait çalışma odaları; İnternet’te araştırma yapabileceği, raporlarını ve araştırma verilerini yazabileceği İnternet’e her an bağlı kişisel bilgisayarları; çalışmaların ve proje verilerinin çıktılarını alabilmek için kullanabilecekleri iki adet laser yazıcıları bulunmaktadır. Ayrıca Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Kütüphane olanaklarından da yararlanılmaktadır.

PROJE EKİBİ VE YÖNETİM DÜZENİ

Proje, proje yöneticisi ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümünde 2011/2012 öğretim yılı güz döneminde özel öğretim yöntemleri 1 dersini alan öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir. Proje yöneticisi araştırmayı kordine edecek araştırmacılar ise güncel teknolojilere yönelik araştırma yapmakla sorumlu olacaktır.

Planlanan çalışmada veriler araştırmacılar tarafından toplanacaktır. Araştırma verilerinin incelenmesi, düzenlenmesi, analizi, sonuçların çıkarılması ve tartışılması ile ileri araştırmalara ilişkin öneriler oluşturma süreçleri proje yöneticisi ve araştırmacıların ortak çalışmalarıyla gerçekleştirilecektir. Araştırma verileri proje yöneticisi tarafından incelenecek, proje yöneticisinin görüş ve önerileri doğrultusunda şekillenecektir.

Proje yöneticisi ve araştırmacının projeye katkı oranları aşağıda görüldüğü şekildedir:

Proje yöneticisi : %25

Araştırmacı : %75

Çalışma Takvimi (beraber)

BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

BÜTÇE FORMLARI

DHXV.jpg

BÜTÇE GEREKÇESİ

CARİ HARCAMALAR

Hizmet Alımları

Araştırmada kullanılacak veri toplama araçlarının araştırmanın yapılacağı MYO’lara kargo ile gönderilebilmesi için adresten alım ve adrese teslim Aras Kargo ile yurt içi 8,2 TL den 10 adet kargo ücreti olmak üzere toplam 82 TL’ye gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca toplanan verilerin araştırmacıya tekrar kargo ile ulaştırılması için adresten alım ve adrese teslim Yurtiçi Kargo ile yurt içi 8,2 TL den 10 adet kargo ücreti olmak üzere toplam 82 TL’ye gereksinim duyulmaktadır.

Toplanan verilerin bilgisayar ortamına aktarılabilmesi için 1 adet tam zamanlı öğrenci görevlendirilecektir. 10 günlük bir çalışma ile 3250 öğrenciye ait veriler bilgisayar ortamına aktarılabilecektir. Bu iş için 325 TL’ye ihtiyaç vardır.

Yolluk/Yevmiye:

Araştırmanın pilot çalışması Çukurova Üniversitesi Adana MYO’da gerçekleştirilmiştir. Anket uygulaması final günlerinde yüz yüze yapılmakta ve tüm öğrenciler dönem sonu sınavlarına katılmaktadır. Araştırmacı pilot çalışma için 2 gün önceden Adana MYO’ya giderek araştırma hakkında öğretim elemanlarını bilgilendirmiş, ölçme aracına ilişkin bilgiler vermiş ve standartların uygulanma durumunu yerinde görmüştür. Araştırma ve ölçme aracı hakkında bilgilendirilmeyen öğretim elemanı tarafından yapılan anket uygulamalarının başarısız olma olasılığı yüksektir. Bu nedenle araştırmacının araştırma kapsamında olan MYO’lara giderek öğretim elemanlarını araştırma ve anket uygulaması hakkında bilgilendirmesi ve kalite adına yapılan çalışmaları yerinde incelemesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, araştırmacının yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmesi uygun olacaktır. Bilgilendirmenin yapılabilmesi amacıyla araştırma kapsamında üniversitelerin bulunduğu iller olan Ankara (15TL), İstanbul (30TL), Mersin (50TL), Adana (40TL), Edirne (45TL), Sakarya (20TL), Isparta’ya (15TL) gidilecektir. Araştırmacı 3 kez İstanbul’a gidip gelmek için 30*6=180TL, 2 kez Ankara’ya gidip gelmek için 15*4=60 TL, 1 kez Mersin’e gidip gelmek için 50*2=100 TL, 1 kez Adana’ya gidip gelmek için 40*2=80 TL, 1 kez Edirne’ye gidip gelmek için 45*2=90 TL, 1 kez Sakarya’ya gidip gelmek için 20*2=40 ve 1 kez de Isparta’ya gidip gelmek için 15*2=30 TL’ye ihtiyaç duymaktadır. Toplam 580 TL otobüs ücretine ihtiyaç duyulmaktadır. Her üniversite için yolculuk süresi dahil 3 günlük bir zaman gerektiğinden toplam 30 günlük bir yevmiye ile 30*25 = 750 TL’ye gereksinim duyulmaktadır. Araştırmacı bilgilendirme amacıyla kendi diz üstü bilgisayarını kullanacaktır. Veri çözümlemesi için kullanılacak SPSS programına üniversitemizin lisanslı yazılımlar servisinden erişilebilmektedir. Araştırmacı, İstanbul ve Ankara’da uygun olması durumunda Anadolu Üniversitesi konukevinde kalmayı planlamaktadır.

Tüketim Alımları ve Malzeme Alımları

Araştırma süresince kullanılacak veri toplama araçlarının ön hazırlık ile geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında gerekli materyallerin çoğaltılabilmesi, proje kapsamındaki katılımcılardan veri toplayabilmek için veri toplama araçlarının yeterli sayıda çoğaltılabilmesi, araştırma için kullanılacak makale ve yayınların çoğaltılabilmesi, ayrıca araştırma tamamlandıktan sonra tezin çoğaltılabilmesi için birim fiyatı 0,10 YTL den 20.000 sayfa fotokopi için 2000 YTL’ye gereksinim vardır. Ayrıca araştırmanın raporlaştırılmasından sonra jüri üyelerine sunmak ve Enstitü ile üniversitenin kütüphanesine vermek ve diğer çalışmalarda kaynak olarak kullanılmak üzere toplam 20 adet tez basılıp ciltletilecektir. 20 adet tezin ciltletilebilmesi için birim fiyatı 50 YTL den 1000 YTL’ye gereksinim duyulmaktadır.

Araştırma süresince, internet kaynaklarının çıktıları, verilerin analiz dökümlerinin çıktıları, araştırmanın yazımı sırasında alınacak çıktılar ve araştırma sürecinde kullanılacak çevrimiçi makale ve yayınların çıktıları için beyaz A4 kâğıdına gereksinim duyulmaktadır. Bunun için birim top fiyatı 5 YTL den 20 top I. Hamur 80g/m2 Beyaz (210x297 mm) A4 kâğıda ihtiyaç vardır. Bunun için toplam olarak 100 YTL gerekmektedir.

Araştırma sürecinde toplanacak verilerin ve hazırlanacak raporların dosyalanabilmesi için klasör ve dosyaya gereksinim duyulmaktadır. Bunun için birim fiyatı 3 YTL den 10 adet Geniş Orta boy (7x29x34) cm. plastik kaplı klasöre ve paketi (100 adet) 3 YTL den 2 paket poşet tipi plastik dosya gömleğine gereksinim duyulmaktadır. Bunlar için toplam olarak 36 YTL gerekmektedir. Ayrıca posta yoluyla gönderilecek veri toplama araçlarının, izinlerin ve geri dönüş zarflarının gönderilmesinde kullanılacak büyük boy zarfa gereksinim duyulmaktadır. Bunun için birim fiyatı 0,05 YTL den 100 adet büyük boy zarfa toplam olarak 5 YTL gerekmektedir.

Rapor çıktılarının istenen düzeyde olabilmesi için CANON LBP-5200 LASERJET yazıcı tonerine gereksinim vardır. Laser yazıcı için gerekli olan 2 toner için birim fiyatı 225 YTL’den toplam 450 YTL gerekmektedir.

Tüm masraflar dikkate alındığında araştırmanın tamamlanabilmesi için araştırmacıya 5410 TL gerekmektedir.

Çalışma takvimi

4 ekim
Dersler başladı.
Derslerin başladığı ilk hafta dersin proje tabanlı yapılmasına karar verildi.
Proje tabanlı eğitimin nasıl gerçekleştiği araştırıldı incelendi.
11 ekim
Görev paylaşımı yapıldı.
18 ekim - 25 ekim
Projeye yönelik araştırmalar yapıldı.
1 kasım
Sınıfın projeye aktif katılımını sağlamak için wiki sayfası oluşturuldu.
15 kasım - 29 kasım
Güncel donanımların araştırılması ve incelenmesi.

DİĞER PROJELERİ

KAYNAKÇA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License